Forum Fizjoterapia WSZiA w Zamościu Strona Główna    
  Profil  
FAQ Szukaj Użytkownicy Rejestracja Prywatne Wiadomości Zaloguj  

wyklady

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Fizjoterapia WSZiA w Zamościu Strona Główna :: Semestr II / Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia / Zarządzanie finansami i majątkiem w ochronie zdrowia
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
AnitkA
Coś tu już napisał
Coś tu już napisałDołączył: 24 Paź 2006
Posty: 124
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 9 razy
Ostrzeżeń: 0/5


PostWysłany: Sob 12:39, 01 Maj 2010    Temat postu: wyklady

Wykład 1

RYNEK
1. dóbr i usług (towarowy) – handlujemy produktami, usługami
2. finansowy – handlujemy instrumentami np. akcji, obligacji lub/i pieniędzmi
3. pracy

Spotyka się popyt i podaż

Każdy z tych rynków opisany jest przez wskaźniki, parametry.
Ad. 1. PKB – miara ilości dóbr i usług wytwarzanych w określonym okresie czasu. Chcielibyśmy aby PKB wzrastał jak najszybciej. Teraz najszybciej rośnie w krajach Azji, ok. 9-10.
Ad. 2. Inflacja i stopy procentowe, kursy walutowe.
Inflacja – miara wzrostu cen w gospodarce. Chcielibyśmy aby była stabilna, raczej na niskim poziomie od 1,5-3%. Cena pieniądza to inflacja. Im wyższa inflacja tym wyższa stopa procentowa.
Im wyższa stopa procentowa tym łatwiej działa się podmiotom gospodarczym.
Ad. 3. Stopa bezrobocia. Naturalna stopa bezrobocia: 4-6%. Teraz w Hiszpanii: ok. 20%.

PKB=C+I+G+NX
C – konsumpcja gospodarstw domowych
I – inwestycje – wydatki na środki trwałe
G – wydatki rządowe np. związane z infrastrukturą
NX – eksport – import (minus)
Największą część PKB stanowią C i I. Mają na nie wpływ duże stopy procentowe (np. kredyty). Przy niskich stopach procentowych chętnie kupujemy na kredyt. Przedsiębiorstwa chętnie podejmują decyzje o inwestycjach.

Jak wyższe stopy procentowe to spadnie PKB.

Stopy procentowe – ważna jest dostępność środków finansowych (czy można zaciągnąć kredyt), wysokość stopy procentowej. Wpływają bezpośrednio na rynek dóbr i usług oraz rynek pracy.

Popyt i podaż wpływają na kursy walutowe. A te z kolei wpływają na NX. Słaba lokalna waluta wzmacnia eksport. Słaba złotówka jest dobra dla eksporterów.

Funkcje systemu finansowego
• Zapewnia możliwość finansowania inwestycji
• Zapewnia środki płatnicze niezbędne do dokonywania transakcji
• Sprzyja efektywnej alokacji środków (kierowanie środków do najlepszych przedsięwzięć, projektów)
• Zapewnia informację cenową (czy przy kredycie 10% opłaca nam się dana inwestycja)
• Umożliwia skuteczne zarządzanie ryzykiem (np. związane z kursami walutowymi jego wahaniami)

Rynek finansowy.
Podział ze względu na typ instrumentów jakimi handlujemy:
- pieniężne – instrumenty, które maja termin zapadalności do 12 miesięcy – krótkoterminowe
- kapitałowe – średnio i długoterminowe, np. akcji – bezterminowe, obligacji. Firmy poszukują kapitału na inwestycje, zachęcają do kupna akcji.
- walutowe – transakcje wymiany walut; pomocny dla przedsiębiorstw handlu zagr.; gry spekulacyjne, gra pieniądzem.
- instrumentów pochodnych – instrumenty których cena zależy od wartości innego instrumentu zwanego bazowym.

Służy on zarządzaniu ryzykiem. W ostatnich latach szybko się rozwija.
Rynek kapitałowy – najważniejszy.
Rynek pieniężny – firmy poszukują …..

Dwa modele rynku finansowego:
a) model kontynentalny (niemiecki). Francja, Niemcy – dominująca role mają banki uniwersalne. Jeśli firma niemiecka będzie chciała pozyskać kapitał to zaciągnie kredyt.
b) model angloamerykański. Dominująca rolę ma giełda. Jeśli firma amerykańska będzie chciała pozyskać kapitał to najlepszym rozwiązaniem będzie emisja akcji.

Polsce bliżej do modelu kontynentalnego.
Rynek finansowy umożliwia transfer środków finansowych. Te dwa modele umożliwiają ten transfer.

Model kontynentalny

Ten transfer bez banków nie mógłby się odbyć.
Transfer:
- wielkości (z depozytów małych bank udziela kredytu)
- czasu (z depozytów krótkoterminowych bank udziela kredytów długoterminowych)
- ryzyka

Minusem są koszty transferu dla obu jednostek.

Model angloamerykański
Transfer następuje niemal bezpośrednio między jednostkami.Zaleta: omijamy pośredników lub są pośrednicy innego typu np. fundusze inwestycyjne.

Co jest celem zarządzania finansami ?
Jaki jest cel działania przedsiębiorstwa: przetrwanie, unikanie problemów finansowych i upadłości, pokonanie konkurencji, maksymalizacja sprzedaży, udziałów w rynku, minimalizacja kosztów, maksymalizacja zysków, utrzymanie stabilnego wzrostu dochodów ?
Najważniejszy cel przedsiębiorstwa to max wartości rynkowej.

Problem pełnomocnictwa:
• Konflikt interesów pomiędzy zleceniodawcą a pełnomocnikiem (np. menadżer działający tylko w swoim interesie a nie właściciela)
• Koszty pełnomocnictwa:
- bezpośrednie: wynagrodzenie, koszty kontroli jego działań
- pośrednie: koszty utraconych możliwości

Zadania stojące przed działem zarządzania finansami
• Analiza finansowa
• Kształtowanie struktury pasywów (finansowanie działalności)
• Kształtowanie struktury aktywów
• Problemy związane z ryzykiem finansowym

Model funkcjonowania firmy
 Inwestorzy finansują firmę w zamian za papiery wartościowe.
 Firma inwestuje pozyskane środki w aktywa.
 Zyski uzyskiwane przez przedsiębiorstwo są przekazywane inwestorom.
 Managerowie działają w interesie akcjonariuszy dbając o maksymalizację wartości rynkowej firmy


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
AnitkA
Coś tu już napisał
Coś tu już napisałDołączył: 24 Paź 2006
Posty: 124
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 9 razy
Ostrzeżeń: 0/5


PostWysłany: Sob 12:39, 01 Maj 2010    Temat postu:

ZARZĄDZANIE FINANSAMI
WYKŁAD 2

Analiza finansowa – czasem nazywana analizą sprawozdań finansowych; jest częścią analizy fundamentalnej przedsiębiorstwa (analizy działalności przedsiębiorstwa). Podstawowym zadaniem analizy jest ocena finansowych efektów działania przedsiębiorstwa (badanie kondycji finansowej); ukierunkowana na przeszłość. Wykorzystuje 3 podstawowe sprawozdania:
1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Rachunek przepływów pieniężnych.

Ad. 1. Bilans przedsiębiorstwa (na konkretny dzień) – przedstawia sytuację majątkową danego podmiotu.
a) AKTYWA (majątek)
-trwałe – np. nieruchomości, maszyny; są wykorzystywane w okresie dłuższym niż 12 miesięcy.
* wartości niematerialne i prawne
* rzeczowe aktywa trwałe – nieruchomości, grunty
* należności długoterminowe
* długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

-obrotowe – ta część majątku, którym przedsiębiorstwo dysponuje krótko – do 12 miesięcy.
* zapasy np. surowców
* należności krótkoterminowe
* inwestycje krótkoterminowe
*krótkoterminowe rozliczenia finansowe

b) PASYWA (źródła finansowania majątku)
-kapitał własny – przekazany przez właścicieli, udziałowców, akcjonariuszy; przedsiębiorstwo nie musi go zwracać
-zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – kapitał obcy, pieniądze pożyczone z różnych źródeł: *krótkoterminowe- spłacane w okresie 12 miesięcy; *długoterminowe – spłacane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy; *kredytowe - ? *rozliczenia międzyokresowe

Aktywa zawsze muszą być równe pasywom.

Ad. 2. Rachunek zysków i strat – sporządzany za okres jakiegoś czasu (kwartału, roku). Zestawienie przychodów i kosztów działalności.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM

Różne kategorie kosztów:
a) koszty sprzedanych produktów (towarów)
- marża brutto – różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami sprzedanych produktów

b) koszty ogólnego zarządu
- zysk operacyjny (EBIT) = przychody ze sprzedaży – koszty ogólnego zarządu

c) koszty finansowe
- zysk brutto (EBT) = przychody – koszty finansowe

d) podatek dochodowy
- zysk netto = przychody – podatek dochodowy

Ad. 3. Rachunek przepływów pieniężnych – pokazuje faktyczny ruch gotówki. Składa się z 3 elementów:
Przepływy pieniężne z:
a) działalności operacyjnej – podstawowa działalność podmiotu. Przepływy pieniężne mogą być dodatnie lub ujemne. Jeśli są dodatnie oznacza to, że pojawiła się dodatkowe pieniądze i działalność była dochodowa.

b) działalności inwestycyjnej – dotyczy kupna i sprzedaży majątku trwałego.
- kupno to wydatki - ujemne przepływy z działalności
- sprzedaż to wpływy –dodatni przepływ z działalności

c) działalności finansowej – działalność związana z pozyskaniem kapitału (kredyty, spłata odsetek)
- pożyczka – pojawiła się gotówka czyli dodatni przepływ
- spłata raty – ujemny przepływ

Po zsumowaniu przepływów:
d) przepływy pieniężne ogółem
d= a+b+c

e) środki pieniężne na początek okresu

f) środki pieniężne na koniec okresu
f= e+d

Bilans dostarcza informacji o środkach pieniężnych na początek okresu.

Analiza finansowa jest częścią analizy fundamentalnej.

Analiza fundamentalna:
- ekonomiczna (wnętrza)
*finansowa (sprawozdań finansowych)
*techniczno – ekonomiczna – służy do analizy jakości produkcji
- otoczenia
*makroekonomiczna- jaka jest kondycja gospodarki
*branży – służy do analizy pozycji firmy np. na rynku lokalnym

Analiza fundamentalna pozwala ocenić kondycje finansową przedsiębiorstwa, jego perspektywy; daje również podstawy do stworzenia prognozy wyników finansowych przedsiębiorstwa i stanowi podstawę do jego wyceny.

Źródła dla analizy finansowej:
a) materiały wewnętrzne (dotyczą przedsiębiorstwa)
- sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
- noty uzupełniające (oprocentowanie kredytu)
- materiały pozaewidencyjne
Sprawozdania często nie mówią nam wszystkiego. Są to „suche” liczby.

b) materiały zewnętrzne (dodatkowe) – zawierające informacje o otoczeniu firmy

Analiza finansowa:
- analiza bilansu
- analiza zysków i strat
- analiza rachunku przepływów pieniężnych
- analiza wskaźnikowa

Analiza bilansu:
- badanie struktury majątkowej (aktywów)
- badanie struktury kapitałowej (pasywów)
- badanie struktury kapitałowo – majątkowej (pozioma analiza bilansu; pewne aktywa oraz pewne pasywa)
Badania można przeprowadzić w danym momencie czasu (ujęcie statyczne) lub dokonywać porównania wielkości w czasie (ujęcie dynamiczne)

-Badanie struktury majątkowej(Udział aktywów ogółem) = aktywa trwałe / aktywa ogółem *100%

-Badanie struktury kapitałowej = zobowiązania / pasywa ogółem *100%
Często bada się struktury w czasie np. w ciągu 3 lat. Można zauważyć pewnie tendencje.

Najczęściej zwracamy uwagę na:
- udział zobowiązań (rosnący udział w strukturze kapitałowej – zadłużenie firmy)
- rosnący udział należności w strukturze majątkowej jest niekorzystny
- udział zapasów (spadek popytu) – rosnący niepokoi

- Badanie struktury kapitałowo – majątkowej (badanie kapitału obrotowego netto) = kapitał stały – majątek trwały

Kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe
Kapitał stały to taki rodzaj kapitału, który firma może wykorzystywać dłużej niż 12 miesięcy.

Majątek trwały = aktywa trwałe

Kapitał obrotowy może być:
- dodatni
- ujemny
- równy zero

Najlepiej jak kapitał obrotowy jest co najmniej równy zero.

Kapitał obrotowy jest większy od zera wtedy gdy kapitał stały jest większy niż aktywa trwałe. Jest to pożądana sytuacja, firma jest bezpieczna. Długoterminowe zobowiązania sfinansowały nam aktywa trwałe i część aktywów obrotowych. Żeby spłacić zobowiązania długoterminowe musimy wykorzystać tylko część aktywów obrotowych.

Sytuacja który budzi niepokój występuje wtedy gdy ujemny jest kapitał obrotowy.Kapitał ujemny: jest to ryzykowne gdyż aby spłacić zobowiązania krótkoterminowe musimy sięgnąć po aktywa obrotowe oraz część aktywów trwałych. Wiąże się to z zaciąganiem kolejnych zobowiązań.

Badania można przeprowadzać w danym momencie czasu (ujęcie statystyczne) lub dokonywać porównania wielkości w czasie (ujęcie dynamiczne).

Analiza rachunku zysków i strat – badanie relacji zachodzących pomiędzy szczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat. Badanie zmian poszczególnych wielkości w rachunku zysków i strat w czasie (analiza dynamiki poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat).
Musimy zwrócić uwagę na zysk operacyjny i zysk brutto.
Sposoby analizy:
- obserwacja (wyników finansowych)
- badanie relacji raportu (rentowności)
Marża brutto / przychody ze sprzedaży 8100%
- analiza dynamiki poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat
Wskaźnik dynamiki = wielkość z danego roku / wielkość z roku poprzedniego

2007 2008 2009
50 60 70

Np. 60/50 = 120%
Jeżeli dynamika jest większa od 100% oznacza że wzrosła. Jeżeli wynosi np. 70% oznacza że dana wielkość spadła o 30% w stosunku do roku poprzedniego.

Dynamika przychodów powinna przewyższać dynamikę kosztów.

Analiza przepływów pieniężnych:
- działalność operacyjna
- działalność inwestycyjna
- działalność finansowa

Przepływy pieniężne:


8 możliwych kombinacji przepływów pieniężnych. 8 różnych typów sytuacji w firmie.

Nr 7 – firma rozpoczyna działalność;
- nie przynosi dochodów z przepływów operacyjnych,
- musi inwestować, kupuje środki trwałe, wydaje pieniądze na zakup np. maszyn
+ pieniądze właścicieli lub z kredytów bankowych
Potrzeba kilkunastu miesięcy aby firma przynosiła dochody. Koszty są większe niż przychody.

Po jakim czasie:
Nr 3 – dobra firma musi mieć dodatnie przepływy z działalności operacyjnej
+ firma przynosi dochód
- duże plany inwestycyjne
+ nadal firma zaciąga kredyty, potrzebuje pieniędzy

Kolejno:
Nr 4 – firma dojrzała, sytuacja pożądana
+ firma przynosi dochody
- kupuje środki trwałe, inwestuje
- firma nie potrzebuje kredytów, spłaca odsetki
Gotówka wystarcza na prowadzenie działalności inwestycyjnej

Nr 5 – rzadko spotykana sytuacja, firma musi posiadać pieniądze na rachunku gdyż w tej sytuacji koszty są większe od przychodów
- działalność operacyjna jest deficytowa, koszty wyższe od przychodów
- firma inwestuje
- firma spłaca kredyt

Nr 6 – firma przechodzi restrukturyzację
- nie przynosi dochodów
+ sprzedaje część majątku trwałego, nie inwestuje
- firma spłaca zadłużenie (więc musi się ratować sprzedażą inwestycji)


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
AnitkA
Coś tu już napisał
Coś tu już napisałDołączył: 24 Paź 2006
Posty: 124
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 9 razy
Ostrzeżeń: 0/5


PostWysłany: Sob 12:40, 01 Maj 2010    Temat postu:

Wykład 3

Analiza wskaźnikowa
4 grupy wskaźników:
- wskaźnik płynności- zdolność podmiotu do terminowego realizowania zobowiązań
- zadłużenia- mówi nam jak mocno firma jest zadłużona, korzysta z kapitału obcego
- aktywności – jak firma efektywnie wykorzystuje swój majątek: trwały i obrotowy
- rentowności (zyskowności) – jak zyskowna jest firma

1.Wskaźnik płynności – pozwala określić czy istnieje zagrożenie co do terminowej spłaty zadłużenia.

*wskaźnik płynności bieżącej= aktywa bieżące (majątek obrotowy) / pasywa bieżące (krótkoterminowe zobowiązania)

Optymalny przedział tego wskaźnika wynosi 1,5 – 2,0.

Majątek obrotowy/ zobowiązania bieżące = 2. Oznacza to że firma nie ma problemów z płynnością, nie istnieje zagrożenie co do spłaty zadłużenia. Jeśli wskaźnik jest niższy od 1,5 to może wskazywać na problemy z płynnością. Jeśli wskaźnik jest wyższy od 2 występuje wtedy nadpłynność finansowa- oznacza to że zbyt dużo gotówki jest zamrożonej, co nie jest dobre dla firmy.

*wskaźnik podwyższonej płynności (szybki)= aktywa bieżące – zapasy / pasywa bieżące.

Optymalna wartość tego wskaźnika wynosi ok. 1,0.

2. Wskaźnik zadłużenia i zdolności do obsługi długu.
Zadłużenie – poziom wykorzystywania kapitału obcego.
Zdolność do obsługi długu jest czymś innym niż zadłużenie.

*wskaźnik ogólnego zadłużenia= zobowiązania ogółem / aktywa ogółem *100%
Najczęściej wyrażany w procentach. Np. 40% oznacza, ze 40% całego majątku jest finansowana z kapitału obcego. Trudno jednak jest wyznaczyć optymalny procent zadłużenia. Ma charakter statystyczny.

*wskaźnik zdolności do obsługi długu= zysk netto + amortyzacja/ rata spłaty kredytu + odsetki

Amortyzacja – koszt sztuczny (w przypadku np. zużywania maszyny). Koszt o charakterze księgowym.
Im wyższa wartość tego wskaźnika tym lepiej z punktu widzenia banku.
Powinna wynosić więcej niż 1,0.
Ma charakter dynamiczny.

3. Wskaźnik rentowności.
*ROE= (zysk netto / kapitał własny) *100%
ROE – wskaźnik rentowności kapitału własnego. Najlepszy wskaźnik, który pokazuje na ile firma jest rentowna. Np. 15% oznacza, że z każdych 100zł zainwestowanych po roku firma ma 15zł zysku. Im wyższy wskaźnik tym lepiej, nie ma górnej granicy. Jest istotny z punktu widzenia akcjonariuszy.

*ROA= (zysk netto / aktywa) *100%
ROA- stopa zwrotu z aktywów. Jest zawsze mniejszy lub równy ROE. Jeśli wynosi np. 5% oznacza, że każde zainwestowane 100zł przyniosło 5zł zysku netto. Im wyższa wartość tym lepiej.

*rentowność sprzedaży brutto = (marża brutto / przychody ze sprzedaży) *100%

*rentowność sprzedaży netto = (zysk netto / przychody ze sprzedaży) *100%
Np. 10% - każde 100zł generuje 10zł zysku netto.

Wskaźniki rentowności ogółem mówią jak zyskowna jest sprzedaż w firmie.

4. Wskaźniki aktywności- jak firma efektywnie zagospodarowywuje swój majątek

*produktywność aktywów (rotacja)= przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem
Wyrażane za pomocą liczby. Np. 2 – oznacza, ze z każdej złotówki zainwestowanej w aktywa firmy wygenerowano 2zł ze sprzedaży. Wartość ta powinna być jak najwyższa.

*rotacja należności w dniach= 360* (przeciętny stan należności / sprzedaż)

*rotacja zapasów w dniach= 360* (przeciętny stan zapasów / sprzedaż)

*rotacja zobowiązania w dniach= 360* (przeciętny stan zobowiązań / sprzedaż)

CYKL PRODUKCYJNY FIRMY
Cykl gotówkowy= rotacja zapasów + rotacja należności – rotacja zobowiązań
Najlepiej aby cykl gotówkowy był jak najkrótszy. Aby tak się stało, należy:
- skracać rotacje zapasów
- skracać rotacje należności
- wydłużać rotację zobowiązań

Zdarza się, ze cykl gotówkowy jest ujemny, np. hipermarkety.

(równania str.6-7)
Kluczowe czynniki wpływające na ROE:
- rentowność sprzedaży
- produktywność aktywów
- struktura kapitału

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (czynniki do uwzględnienia)
- dostępność poszczególnych źródeł finansowania – zależy od: tego jak duże jest przedsiębiorstwo, czy jest zyskowna czy nie, od sytuacji gospodarczej państwa, banku
- koszt kapitału – trzeba policzyć, które źródło finansowania będzie lepsze dla firmy
- ryzyko związane ze struktura kapitału. Struktura kapitału to relacja między kapitałem, aktywami ogółem a kapitałem własnym
- efekt dźwigni finansowej
- kontrola nad działalnością przedsiębiorstwa – akcjonariusze chcą mieć przewagę udziałów np. 51% aby mieć kontrole nad firmą.

Źródła finansowania:
a) kapitał własny
- wewnętrzny – kapitał wypracowany przez firmę
- zewnętrzny – kapitał pozyskany np. ze sprzedaży akcji
b) kapitał obcy- kredyt, leasing, zobowiązania u dostawców, obligacje

Kapitał własny:
ZALETY
- długoterminowy (bezterminowy) charakter kapitału
- wynagrodzenie z tytułu korzystania z tego kapitału (dywidenda) jest wypłacane przez przedsiębiorstwo w zależności od jego możliwości finansowych
WADY
-wysoki koszt kapitału

Kapitał obcy:
ZALETY
- z reguły niższy koszt kapitału
- wynagrodzenie płacone przez przedsiębiorstwo za korzystanie z kapitałów obcych (odsetki, raty leasingowe) jest uznawane za koszty uzyskania przychodów
WADY
- wzrost ryzyka finansowego

Strategia – jak widzimy nasza firmę za kilka lat

Różne źródła pozyskania kapitału:
a) kapitał własny wewnętrzny – to co firma wypracowywuje
b) kapitał obcy – finansowanie długiem (kredyt, pożyczka, obligacje)
c) kapitał własny wewnętrzny – nowa emisja akcji
- zwrócenie się do akcjonariuszy dotychczasowych – emisja z prawem poboru
- wejście nowych akcjonariuszy
* inwestor strategiczny,
* inwestor finansowy,
* publiczna sprzedaż

Kredyt obrotowy – przyznawany przez bank na dowolny cel, wspomaga kapitał obrotowy
Kredyt celowy(inwestycyjny) – należy przedstawić bankowi biznes plan, udzielany w formie finansowania konkretnych środków trwałych; bank refinansuje zakup; banki wymagaja zabezpieczeń np. hipoteka.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
AnitkA
Coś tu już napisał
Coś tu już napisałDołączył: 24 Paź 2006
Posty: 124
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 9 razy
Ostrzeżeń: 0/5


PostWysłany: Sob 12:41, 01 Maj 2010    Temat postu:

Jeśli ma ktoś wykład 4 i 5 to proszę o umieszczenie na forum :)

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Natalia
Coś tu już napisał
Coś tu już napisałDołączył: 15 Lis 2006
Posty: 124
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5


PostWysłany: Wto 9:55, 11 Maj 2010    Temat postu:

dziki wielkie za materiały :)

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Fizjoterapia WSZiA w Zamościu Strona Główna :: Semestr II / Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia / Zarządzanie finansami i majątkiem w ochronie zdrowia Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group
Charcoal2 Theme © Zarron Media

Regulamin